Çocuğu olmayanların okuyacağı dua

Puan: 2 out of 10 | Oy veren : 1 kişi. | Toplam Puan: 2.

bebek-olmasi-icin-dua.jpg

İnsanlar belirli bir yaşa geldiklerin`de bir çocukları olmasını mutlaka isterler.Cenabı Allah tüm insanları bu istekle dünyaya getirmiştir.Kadınlar belirli bir yaşa geldiklerin de anne olmayı bedenen ve ruhen isterler.

Öyle bir istek gelirki Allah tarafından kullarına kadınların annelik hasreti ile kasıp kavurur içlerini.Erkeklerde de çok farklı olduğu söylenemez erkekler ruhen ve kalben isterler baba olmayı kim her ne e kadar ben çocuk istemiyorum derse o kadar yanar içleri evlat aşkıyla.Allah kimseye evlat hasreti çektirmesin.İsteyen her kuluna anne ve baba olmayı nasip etsin.Birde Allah sevdiği kullarının dualarını daha çok görmek ister,onlara dualarla o tadı tattırmayı ve ebediyete kadar Allahın lutfunu unutmamayı sağlar.Allahın imtihanında olan kullarına evlat hasretlerini dindirecek Meryem suresi müjdelenmiştir.Kim ki meryem suresini 41 gün devamlı okursa onların bu hasretinin sona ereceği müjdelenmiştir.

meryem-suresi.jpg

Meryem Suresi

Bismillahirrahmanirrahim

1. Kef ha ya ayn sad 
2. Zikru rahmeti rabbike abdehu zekeriyya 
3. İz nada rabbehu nidaen hafiyya 
4. Kale rabbi innı vehenel azmü minnı veştealer ra`sü şeybev ve lem eküm bi düaike rabbi şekıyya 
5. Ve innı hıftül mevaliye miv veraı ve kanetimraetı akıran feheb lı mil ledünke veliyya 
6. Yerisüni ve yerisü min ali yakube vec`alhü rabbi radıyya 
7. Ya zekeriyya inna nübeşşiruke bi ğulaminismühu yahya lem nec`al lehu min kablü semiyya 
8. Kale rabbi enna yekunü lı ğulamüv ve kanetimraeti akırav ve kad belağtü minel kiberi ıtiyya 
9. Kale kezalik kale rabbüke hüve aleyye heyyinüv ve kad halaktüke min kablü ve lem tekü şey`a 
10. Kale rabbic`al lı ayeh kale ayetüke ella tükellimen nase selase leyalin seviyya 
11. Fe harace ala kavmihı minel mıhrabi fe evha ileyhim en sebbihu bükratev ve aşiyya 
12. Ya yahya huzil kitabe bi kuvveh ve ateynahül hukme abiyya 
13. Ve hananem mil ledünna ve zekah ve kane tekıyya 
14. Ve berram bi valideyhi ve lem yekün cebbaran asıyya 
15. Ve selamün aleyhi yevme vülide ve yevme yemutü ve yevme yüb`asü hayya 
16. Vezkür fil kitabi meryem izintebezet min ehliha mekanen şerkıyya 
17. Fettehazet min dunihim hıcaben fe erselna ileyha ruhana fe temessele leha beşaren seviyya 
18. Kalet innı euzü bir rahmani minke in künte tekıyya 
19. Kale innema ene rasulü rabbiki li ehebe leki ğulamen zekiyya 
20. Kalet enna yekunü li ğulamüv ve lem yemsesnı beşeruv ve lem ekü beğıyya 
21. Kale kezalik kale rabbüki hüve aleyye heyyin ve li nec`alehu ayetel linnasi ve rahmetem minna ve kane emram makdıyya 
22. Fe hamelethü fentebezet bihı mekanen kasıyya 
23. Fe ecaehel mehadu ila ciz`ın nahleh kaletya leytenı mittü kable haza ve küntü nesyem mensiyya 
24. Fe nadaha min tahtiha ella tahzenı kad ceale rabbüki tahteki seriyya 
25. Ve hüzzı ileyki bi ciz`ın nahleti tüsakıt aleyki rutaben ceniyya 
26. Fe külı veşrabı ve karrı ayna fe imma terayinne minel beşeri ehaden fe kulı innı nezertü lir rahmani savmen fe len ükellimel yevme insiyya 
27. Fe etet bihı kavmeha tahmilüh kalu ya meryemü le kad ci`ti şey`en feryya 
28. Ya uhte harune ma kane ebukimrae sev`iv ve ma kanet ümmüki beğıyya 
29. Fe eşarat ileyhi kalu keyfe nükelimü men kane fil mehdi sabiyya 
30. Kale innı abdüllahi ataniyel kitabe ve cealenı nebiyya 
31. Ve cealenı mübaraken eyne ma küntü ve evsanı bis salati vez zekati ma dümtü hayya 
32. Ve berram bi validetı ve lem yec`alnı cebbaran şekıyya 
33. Vesselamü aleyye yevme vülidtü ve yevme emutü ve yevme üb`asü hayya 
34. Zalike ıysebnü meryem kavlel hakkıllezı fıhi yemterun 
35. Ma kane lillahi ey yettehıze miv veledin sübhaneh iza kada emran fe innema yekulü lehu küm fe yekun 
36. Ve innellahe rabbı ve rabbüküm fa`büduh haza sıratum müstekıym 
37. Fahtelefel ahzabü mim beynihim fe veylül lillezıne keferu mim meşhedi yevmin azıym 
38. Esmı`bihim ve ebsır yevme ye`tunena lakiniz zalimunel yevme fı dalalim mübın 
39. Ve enzirhüm yevmel hasrati iz kudıyel emr ve hüm fı ğafletiv ve hüm la yü`minun 
40. İnna nahnü nerisül erda ve men aleyha ve ileyna yürceun 
41. Vezkür fil kitabi ibrahım innehu kane sıddıkan nebiyya 
42. İz kale li ebıhi ya ebeti lime ta`büdü ma la yesmeu ve la yübsıru ve la yuğnı anke şey`a 
43. Ya ebeti innı kad caenı minel ılmi ma lem ye`tike fettebı`nı ehdike sıratan seviyya 
44. Ya ebeti la ta`büdiş şeytan inneş şeytane kane lir rahmani asıyya 
45. Ya ebeti ninı ehafü ey yemesseke azabüm miner rahmani fe tekune liş şeytani veliyya 
46. Kale erağıbün ente an alihetı ya ibrahım leil lem tentehi le ercümenneke vehcürnı meliyya 
47. Kale selamün aleyk se estağfiru leke rabbı innehu kane bı hafiyya 
48. Ve a`tezilüküm ve ma ted`une min dunillahi ve ed`u rabbı asa ella ekune bi düai rabbı şekıyya 
49. Felemma`tezelehüm ve ma ya`büdune min dunillahi vehebna lehu ishaka ve ya`kub ve küllen cealna nebiyya 
50. Ve vehebna lehüm mir rahmetina ve cealna lehüm lisane sıdkın aliyya 
51. Vezkür fil kitabi musa innehu kane muhlesav ve kane rasulen nebiyya 
52. Ve nadeynahü min canibit turil eymeni ve karrabnahü neciyya 
53. Ve vehebna lehu mir rahmetina ehahü harune nebiyya 
54. Vezkür fil kitabi ismaıyle innehu kane sadikal va`di ve kane rasulen nebiyya 
55. Ve kane ye`müru ehlehu bis salati vez zekati ve kane ınde rabbihı merdıyya 
56. Vezkür fil kitabi idrıse innehu kane sıddıkan nebiyya 
57. Ve rafa`nahü mekanen aliyya 
58. Ülaikellezıne en`amellahü aleyhim minen nebiyyıne min zürriyyeti ademe ve mimmen hamelna mea nuhıv ve min zürriyyeti ibrahıme ve israıle ve mimmen hedeyna vectebeyna iza tütla aleyhim ayatür rahmani harru süccedev ve bükiyya 
59. Fe halefe mim ba`dihim halfün edaus salate yettebeuş şehevati fe sevfe yelkavne ğayya 
60. İlla men tabe ve amene ve amile salihan fe ülaike yedhulunel cennete ve la yuzlemune şey`a 
61. Cennati adninilletı veader rahmanü ıbadehu bil ğayb innehu kane va`dühu me`tiyya 
62. La yesmeune fıha bükratev ve aşiyya 
63. Tilkel cennetülletı nurisü min ıbadina men kane tekıyya 
64. Ve ma netezzelü illa bi emri rabbik lehu ma beyne eydına ve ma halfena ve ma beyne zalik ve ma kane rabbüke nesiyya 
65. Rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma fa`büdhü vastabir li ıbadetih hel ta`lemü lehu semiyya 
66. Ve yekulül insanü e iza ma mittü le sevfe uhracü hayya 
67. E ve la yezkürul insanü enna halaknahü min kablü ve lem yekü şey`a 
68. Fe ve rabbike le nahşürannehüm veş şeyatıyne sümme le nuhdırannehüm havle cehenneme cisiyya 
69. Sümme lenenzianne min külli şıatin eyyühüm eşeddü aler rahmani ıtiyya 
70. Sümme le nahnü a`lemü billezıne hüm evla biha sıliyya 
71. Ve im minküm illa varidüha kane ala kabbike hatmem makdıyya 
72. Sümme nüneccillezınet tekav ve nezeruz zalimıne fıha cisiyya 
73. Ve iza tütla aleyhim ayatüna beyyinatin kalellezıne keferu lillizıne amenu eyyül ferıkayni hayrum mekamev ve ahsenü nediyya 
74. Ve kem ehlekna kablehüm min karnin hüm ahsenü esasev ve ri`ya 
75. Kul men kane fid dalaleti felyemdüd lehür rahmanü medda hatta iza raev ma yuadune immel azabe ve immes saah fe seya`lemune men hüve şerrum mekanev ve ad`afü cünda 
76. Ve yezıdüllahüllezınehtedev hüda vel bakıyatüs salihatü hayrun ınde rabbike sevabev ve hayrum meradda 
77. E fe raeytellezı kefera bi ayatina ve kale leuteyenne malev ve veleda 
78. Ettaleal ğaybe emittehaze ınder rahmani ahda 
79. Kella senektübü ma yekulü ve nemüddü lehu minel azabi medda 
80. Ve nerisühu ma yekulü ve ye`tına ferda 
81. Vettehazu min dunillahi alihetel li yekunu lehüm ızza 
82. Kella seyekfürune bi ıbadetihim ve yekunune aleyhim dıdda 
83. E lem tera enna erselneş şeyatıyne alel kafirıne teüzzühüm ezza 
84. Fe la ta`cel aleyhim innema neuddülehüm adda 
85. Yevme nahşürul müttekıyne iler rahmani vefda 
86. Ve nesukul mücrimıne ila cehenneme virda 
87. La yemlikuneş şefaate illa menttehaze ınder rahmani ahda 
88. Ve kalittehazer rahmanü veleda 
89. Le kad ci`tüm şey`en idda 
90. Tekadüs semavatü yetefettarne minhü ve tenşekkul erdu ve tehırrul cibalü hedda 
91. En deav lirrahmani veleda 
92. Ve ma yembeğıy lir rahmani ey yettehıze veleda 
93. İn küllü men fis semavate vel erdı illa atir rahmani abda 
94. Le kad ahsahüm ve addehüm adda 
95. Ve küllühüm atıhi yevmel kıyameti ferda 
96. İnnellezıne amenu ve amilus salihati se yec`alü lehümür rahmanu vüdda 
97. Fe innema yessernahü bi lisanike li tübeşşira bihil müttekıyne ve tünzira bihı kavmel lüdda 
98. Ve kem ehlekna kablehüm min karn hel tühussü minhüm min ehadin ev temeu lehüm rikza

Çocuğumuz olması için okunacak dualar yorumlar (0)2013-11-10 09:46:40, Güzel: 0 , Kötü: 0

Önceki Soru:Cuma günü yapılması gerekenlerSonraki Soru:Acil kilo vermem lazım ne yapabilirim