cocugu olmayanlarin okuyacagi dua

Puan: 10 out of 10 | Oy veren : 1 kisi. | Toplam Puan: 10.

bebek-olmasi-icin-dua.jpg

insanlar belirli bir yasa geldiklerin`de bir cocuklari olmasini mutlaka isterler.Cenabi Allah tum insanlari bu istekle dunyaya getirmistir.Kadinlar belirli bir yasa geldiklerin de anne olmayi bedenen ve ruhen isterler.

oyle bir istek gelirki Allah tarafindan kullarina kadinlarin annelik hasreti ile kasip kavurur iclerini.Erkeklerde de cok farkli oldugu soylenemez erkekler ruhen ve kalben isterler baba olmayi kim her ne e kadar ben cocuk istemiyorum derse o kadar yanar icleri evlat askiyla.Allah kimseye evlat hasreti cektirmesin.isteyen her kuluna anne ve baba olmayi nasip etsin.Birde Allah sevdigi kullarinin dualarini daha cok gormek ister,onlara dualarla o tadi tattirmayi ve ebediyete kadar Allahin lutfunu unutmamayi saglar.Allahin imtihaninda olan kullarina evlat hasretlerini dindirecek Meryem suresi mujdelenmistir.Kim ki meryem suresini 41 gun devamli okursa onlarin bu hasretinin sona erecegi mujdelenmistir.

meryem-suresi.jpg

Meryem Suresi

Bismillahirrahmanirrahim

1. Kef ha ya ayn sad 
2. Zikru rahmeti rabbike abdehu zekeriyya 
3. iz nada rabbehu nidaen hafiyya 
4. Kale rabbi inni vehenel azmu minni vestealer ra`su seybev ve lem ekum bi duaike rabbi sekiyya 
5. Ve inni hiftul mevaliye miv verai ve kanetimraeti akiran feheb li mil ledunke veliyya 
6. Yerisuni ve yerisu min ali yakube vec`alhu rabbi radiyya 
7. Ya zekeriyya inna nubessiruke bi gulaminismuhu yahya lem nec`al lehu min kablu semiyya 
8. Kale rabbi enna yekunu li gulamuv ve kanetimraeti akirav ve kad belagtu minel kiberi itiyya 
9. Kale kezalik kale rabbuke huve aleyye heyyinuv ve kad halaktuke min kablu ve lem teku sey`a 
10. Kale rabbic`al li ayeh kale ayetuke ella tukellimen nase selase leyalin seviyya 
11. Fe harace ala kavmihi minel mihrabi fe evha ileyhim en sebbihu bukratev ve asiyya 
12. Ya yahya huzil kitabe bi kuvveh ve ateynahul hukme abiyya 
13. Ve hananem mil ledunna ve zekah ve kane tekiyya 
14. Ve berram bi valideyhi ve lem yekun cebbaran asiyya 
15. Ve selamun aleyhi yevme vulide ve yevme yemutu ve yevme yub`asu hayya 
16. Vezkur fil kitabi meryem izintebezet min ehliha mekanen serkiyya 
17. Fettehazet min dunihim hicaben fe erselna ileyha ruhana fe temessele leha besaren seviyya 
18. Kalet inni euzu bir rahmani minke in kunte tekiyya 
19. Kale innema ene rasulu rabbiki li ehebe leki gulamen zekiyya 
20. Kalet enna yekunu li gulamuv ve lem yemsesni beseruv ve lem eku begiyya 
21. Kale kezalik kale rabbuki huve aleyye heyyin ve li nec`alehu ayetel linnasi ve rahmetem minna ve kane emram makdiyya 
22. Fe hamelethu fentebezet bihi mekanen kasiyya 
23. Fe ecaehel mehadu ila ciz`in nahleh kaletya leyteni mittu kable haza ve kuntu nesyem mensiyya 
24. Fe nadaha min tahtiha ella tahzeni kad ceale rabbuki tahteki seriyya 
25. Ve huzzi ileyki bi ciz`in nahleti tusakit aleyki rutaben ceniyya 
26. Fe kuli vesrabi ve karri ayna fe imma terayinne minel beseri ehaden fe kuli inni nezertu lir rahmani savmen fe len ukellimel yevme insiyya 
27. Fe etet bihi kavmeha tahmiluh kalu ya meryemu le kad ci`ti sey`en feryya 
28. Ya uhte harune ma kane ebukimrae sev`iv ve ma kanet ummuki begiyya 
29. Fe esarat ileyhi kalu keyfe nukelimu men kane fil mehdi sabiyya 
30. Kale inni abdullahi ataniyel kitabe ve cealeni nebiyya 
31. Ve cealeni mubaraken eyne ma kuntu ve evsani bis salati vez zekati ma dumtu hayya 
32. Ve berram bi valideti ve lem yec`alni cebbaran sekiyya 
33. Vesselamu aleyye yevme vulidtu ve yevme emutu ve yevme ub`asu hayya 
34. Zalike iysebnu meryem kavlel hakkillezi fihi yemterun 
35. Ma kane lillahi ey yettehize miv veledin subhaneh iza kada emran fe innema yekulu lehu kum fe yekun 
36. Ve innellahe rabbi ve rabbukum fa`buduh haza siratum mustekiym 
37. Fahtelefel ahzabu mim beynihim fe veylul lillezine keferu mim meshedi yevmin aziym 
38. Esmi`bihim ve ebsir yevme ye`tunena lakiniz zalimunel yevme fi dalalim mubin 
39. Ve enzirhum yevmel hasrati iz kudiyel emr ve hum fi gafletiv ve hum la yu`minun 
40. inna nahnu nerisul erda ve men aleyha ve ileyna yurceun 
41. Vezkur fil kitabi ibrahim innehu kane siddikan nebiyya 
42. iz kale li ebihi ya ebeti lime ta`budu ma la yesmeu ve la yubsiru ve la yugni anke sey`a 
43. Ya ebeti inni kad caeni minel ilmi ma lem ye`tike fettebi`ni ehdike siratan seviyya 
44. Ya ebeti la ta`budis seytan innes seytane kane lir rahmani asiyya 
45. Ya ebeti nini ehafu ey yemesseke azabum miner rahmani fe tekune lis seytani veliyya 
46. Kale eragibun ente an aliheti ya ibrahim leil lem tentehi le ercumenneke vehcurni meliyya 
47. Kale selamun aleyk se estagfiru leke rabbi innehu kane bi hafiyya 
48. Ve a`tezilukum ve ma ted`une min dunillahi ve ed`u rabbi asa ella ekune bi duai rabbi sekiyya 
49. Felemma`tezelehum ve ma ya`budune min dunillahi vehebna lehu ishaka ve ya`kub ve kullen cealna nebiyya 
50. Ve vehebna lehum mir rahmetina ve cealna lehum lisane sidkin aliyya 
51. Vezkur fil kitabi musa innehu kane muhlesav ve kane rasulen nebiyya 
52. Ve nadeynahu min canibit turil eymeni ve karrabnahu neciyya 
53. Ve vehebna lehu mir rahmetina ehahu harune nebiyya 
54. Vezkur fil kitabi ismaiyle innehu kane sadikal va`di ve kane rasulen nebiyya 
55. Ve kane ye`muru ehlehu bis salati vez zekati ve kane inde rabbihi merdiyya 
56. Vezkur fil kitabi idrise innehu kane siddikan nebiyya 
57. Ve rafa`nahu mekanen aliyya 
58. ulaikellezine en`amellahu aleyhim minen nebiyyine min zurriyyeti ademe ve mimmen hamelna mea nuhiv ve min zurriyyeti ibrahime ve israile ve mimmen hedeyna vectebeyna iza tutla aleyhim ayatur rahmani harru succedev ve bukiyya 
59. Fe halefe mim ba`dihim halfun edaus salate yettebeus sehevati fe sevfe yelkavne gayya 
60. illa men tabe ve amene ve amile salihan fe ulaike yedhulunel cennete ve la yuzlemune sey`a 
61. Cennati adninilleti veader rahmanu ibadehu bil gayb innehu kane va`duhu me`tiyya 
62. La yesmeune fiha bukratev ve asiyya 
63. Tilkel cennetulleti nurisu min ibadina men kane tekiyya 
64. Ve ma netezzelu illa bi emri rabbik lehu ma beyne eydina ve ma halfena ve ma beyne zalik ve ma kane rabbuke nesiyya 
65. Rabbus semavati vel erdi ve ma beynehuma fa`budhu vastabir li ibadetih hel ta`lemu lehu semiyya 
66. Ve yekulul insanu e iza ma mittu le sevfe uhracu hayya 
67. E ve la yezkurul insanu enna halaknahu min kablu ve lem yeku sey`a 
68. Fe ve rabbike le nahsurannehum ves seyatiyne summe le nuhdirannehum havle cehenneme cisiyya 
69. Summe lenenzianne min kulli siatin eyyuhum eseddu aler rahmani itiyya 
70. Summe le nahnu a`lemu billezine hum evla biha siliyya 
71. Ve im minkum illa variduha kane ala kabbike hatmem makdiyya 
72. Summe nuneccillezinet tekav ve nezeruz zalimine fiha cisiyya 
73. Ve iza tutla aleyhim ayatuna beyyinatin kalellezine keferu lillizine amenu eyyul ferikayni hayrum mekamev ve ahsenu nediyya 
74. Ve kem ehlekna kablehum min karnin hum ahsenu esasev ve ri`ya 
75. Kul men kane fid dalaleti felyemdud lehur rahmanu medda hatta iza raev ma yuadune immel azabe ve immes saah fe seya`lemune men huve serrum mekanev ve ad`afu cunda 
76. Ve yezidullahullezinehtedev huda vel bakiyatus salihatu hayrun inde rabbike sevabev ve hayrum meradda 
77. E fe raeytellezi kefera bi ayatina ve kale leuteyenne malev ve veleda 
78. Ettaleal gaybe emittehaze inder rahmani ahda 
79. Kella senektubu ma yekulu ve nemuddu lehu minel azabi medda 
80. Ve nerisuhu ma yekulu ve ye`tina ferda 
81. Vettehazu min dunillahi alihetel li yekunu lehum izza 
82. Kella seyekfurune bi ibadetihim ve yekunune aleyhim didda 
83. E lem tera enna erselnes seyatiyne alel kafirine teuzzuhum ezza 
84. Fe la ta`cel aleyhim innema neuddulehum adda 
85. Yevme nahsurul muttekiyne iler rahmani vefda 
86. Ve nesukul mucrimine ila cehenneme virda 
87. La yemlikunes sefaate illa menttehaze inder rahmani ahda 
88. Ve kalittehazer rahmanu veleda 
89. Le kad ci`tum sey`en idda 
90. Tekadus semavatu yetefettarne minhu ve tensekkul erdu ve tehirrul cibalu hedda 
91. En deav lirrahmani veleda 
92. Ve ma yembegiy lir rahmani ey yettehize veleda 
93. in kullu men fis semavate vel erdi illa atir rahmani abda 
94. Le kad ahsahum ve addehum adda 
95. Ve kulluhum atihi yevmel kiyameti ferda 
96. innellezine amenu ve amilus salihati se yec`alu lehumur rahmanu vudda 
97. Fe innema yessernahu bi lisanike li tubessira bihil muttekiyne ve tunzira bihi kavmel ludda 
98. Ve kem ehlekna kablehum min karn hel tuhussu minhum min ehadin ev temeu lehum rikza

cocugumuz olmasi icin okunacak dualar yorumlar (0)2013-11-10 09:46:40, Guzel: 0 , Kotu: 0

onceki Soru:Cuma gunu yapilmasi gerekenlerSonraki Soru:Acil kilo vermem lazim ne yapabilirim